Hiệp hội giao lưu quốc tế tỉnh Kagoshima

Font Size | Large | Medium |

メニュー

Ngôn ngữ

Các chế độ và chương trình hỗ trợ

Chế độ trợ cấp cho hoạt động giao lưu du học sinh

Posted: 13, 2018

Đây là chế độ hỗ trợ cho các hoạt động giao lưu giữa du học sinh và cư dân trong tỉnh do các tổ chức, đoàn thể được thành lập bởi du học sinh hoặc các tổ chức hỗ trợ cho du học sinh với mục đích đẩy mạnh giao lưu giữa du học sinh nước ngoài và cư dân trong tỉnh.

Đối tượng được hỗ trợ

Các tổ chức, đoàn thể và nội dung hoạt động thuộc đối tượng được trợ cấp được quy định cụ thể như sau.

Các tổ chức, đoàn thể thuộc đối tượng được xin trợ cấp
a. Các đoàn thể, tổ chức do du học sinh thành lập dưới sự công nhận của các tổ chức như trường đại học v.v. Du học sinh được hiểu là người có tư cách cư trú là "du học" tuân theo mục 2.2. Điều 2 của Luật quản lý xuất nhập cảnh và công nhận tị nạn (số 319, Pháp lệnh do Phủ Nội các ban hành năm 1951) và đang theo học tại các trường như trường cấp 3 chuyên môn, cao đẳng, đại học, cao học trong tỉnh.
b. Tổ chức, đoàn thể có mục đích hỗ trợ du học sinh, có sự minh bạch về điều lệ tổ chức, Ban chấp hành, Kế toán.
c. Các quy định khác được Người đứng đầu Hiệp hội thẩm tra và xem xét.
Các chương trình hoạt động thuộc đối tượng được xin trợ cấp
a. Các chương trình sự kiện như giao lưu với cư dân trong tỉnh do tổ chức, đoàn thể thuộc nhóm a tổ chức, phát hành các tạp chí thông tin, thực tập, thăm quan các cơ sở trong tỉnh, các buổi báo cáo hoạt động nghiên cứu v.v.
b. Các chương trình hoạt động giao lưu giữa du học sinh thuộc nhóm b và cư dân trong tỉnh do các tổ chức, đoàn thể nhóm b tổ chức.
c. Các chương trình do cả hai nhóm a và b và đảm bảo các cơ hội tham gia rộng rãi giữa du học sinh, cư dân trong tỉnh v.v.
d. Các quy định khác được Người đứng đầu Hiệp hội thẩm tra và xem xét.

Số tiền trợ cấp

Số tiền trợ cấp nằm trong phạm vi kinh phí cần thiết cho hoạt động hỗ trợ do Hiệp hội tổ chức. Người đứng đầu Hiệp hội quyết định dựa trên hạn mức dự toán ngân sách cho phép.

Các thủ tục xin trợ cấp

Trường hợp muốn xin trợ cấp kinh phí, vui lòng hoàn thiện các hồ sơ theo mẫu đăng ký xin trợ cấp dưới đây và nộp cho người đứng đầu Hiệp hội. Trường hợp không có Hội du học sinh, vui lòng nộp hồ sơ thông qua các tổ chức như trường đại học v.v.

 1. Bản giới thiệu về tổ chức
 2. Bản kế hoạch hoạt động
 3. Bản dự toán thu chi
 4. Các hồ sơ cần thiết khác do người đứng đầu Hiệp hội yêu cầu.

Ngoài ra, yêu cầu phải nộp hồ sơ đăng ký xin trợ cấp trước khi chương trình bắt đầu tối thiểu là 3 tuần.

Địa chỉ liên hệ

Pháp nhân tài đoàn công ích HIỆP HỘI GIAO LƯU QUỐC TẾ TỈNH KAGOSHIMA (KIA)
Địa chỉ: 〒892-0816 Tầng 1, Trung tâm giao lưu cư dân tỉnh Kagoshima
14-50 Thị trấn Yamashita, thành phố Kagoshima
TEL : 099-221-6620 FAX : 099-221-6643
E-mail : kia@kiaweb.or.jp

Chế độ trợ cấp kinh phí cho hoạt động nghiên cứu của du học sinh

Posted: 13, 2018

Đây là chương trình nhằm mục đích hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động nghiên cứu của du học sinh nước ngoài đang sống trong tỉnh để tham gia các buổi nghiên cứu học thuật.

Định nghĩa

Người nước ngoài được định nghĩa là người đang theo học tại các trường cấp 3 chuyên môn, trường cao đẳng, đại học, cao học được quy định tại mục 2.2 điều 2 của Luật quản lý xuất nhập cảnh và công nhận tị nạn (số 319 Pháp lệnh do Phủ nội các ban hành năm 1951).

Buổi thuyết trình nghiên cứu học thuật được quy định trong Chế độ này được hiểu là buổi thuyết trình do các trường đại học, các cơ quan nghiên cứu v.v tổ chức.

Tiêu chuẩn được nhận trợ cấp

Du học sinh được nhận trợ cấp này là đối tượng thỏa mãn tất cả các điều kiện được quy định như dưới đây.

 1. Những người có đăng ký người nước ngoài tại các thành phố, thị trấn, làng mạc trong tỉnh Kagoshima.
 2. Là những người chưa từng nhận trợ cấp học bổng từ chính phủ Nhật, chính phủ nước ngoài, các cơ quan, tổ chức công của địa phương, các đoàn thể khác, hoặc những người đang được nhận trợ cấp nhưng số tiền không quá 100,000 yên/ 1 tháng.
 3. Những người có nhân cách và thành tích học tập ưu tú, được người đứng đầu trường học tiến cử.
 4. Người có cống hiến cho các hoạt động giao lưu quốc tế với cư dân trong tỉnh hoặc có ý chí, phẩm chất đó.
 5. Trong quá khứ chưa từng nhận trợ cấp này.

Đối tượng nhận trợ cấp

Du học sinh được nhận trợ cấp này là đối tượng thỏa mãn tất cả các điều kiện được quy định như dưới đây.

 1. Những người có đăng ký người nước ngoài tại các thành phố, thị trấn, làng mạc trong tỉnh Kagoshima.
 2. Là những người chưa từng nhận trợ cấp học bổng từ chính phủ Nhật, chính phủ nước ngoài, các cơ quan, tổ chức công của địa phương, các đoàn thể khác, hoặc những người đang được nhận trợ cấp nhưng số tiền không quá 100,000 yên/ 1 tháng.
 3. Những người có nhân cách và thành tích học tập ưu tú, được người đứng đầu trường học tiến cử.
 4. Người có cống hiến cho các hoạt động giao lưu quốc tế với cư dân trong tỉnh hoặc có ý chí, phẩm chất đó.
 5. Trong quá khứ chưa từng nhận trợ cấp này.

Đối tượng nhận trợ cấp

Chi phí dành cho hoạt động nghiên cứu thuộc đối tượng được hỗ trợ là kinh phí trực tiếp để tham gia hội nghiên cứu tìm hiểu ở cấp độ cao hơn môn chuyên ngành của du học sinh hay các chi phí đi lại cần thiết cho việc thu thập tài liệu, các khoản tiền lệ phí khi đăng ký tham gia v.v.

Số tiền trợ cấp

Số tiền trợ cấp là số tiền nằm trong khoảng chi phí trợ cấp nghiên cứu được Hiệp hội quy định, nằm trong phạm vi dự toán ngân sách với giới hạn không vượt quá 30,000 yên và được người đứng đầu Hiệp hội đánh giá và đưa ra quyết định.

Cách thức đăng ký trợ cấp

Khi du học sinh muốn được nhận trợ cấp, phải hoàn thành các hồ sơ dưới đây 1 tháng trước khi tham gia Hội nghiên cứu, sau đó nộp lại cho người đứng đầu Hiệp hội thông qua trường đại học đang theo học.

 1. Bản đăng ký xin trợ cấp kinh phí cho hoạt động nghiên cứu của du học sinh (Theo Mẫu quy định)
 2. Bản sao giấy chứng nhận đăng ký người nước ngoài

Thông báo về quyết định trợ cấp

Khi quyết định trợ cấp, Hiệp hội sẽ thông báo tới người đăng ký thông qua trường đại học mà người đăng ký đang theo học.

Xóa bỏ tư cách trợ cấp

Du học sinh đã được nhận quyết định trợ cấp theo quy định nếu như bị nhận định rơi vào một trong các điều kiện dưới sẽ bị hủy bỏ quyết định trợ cấp tương ứng và yêu cầu hoàn trả số tiền đã được trợ cấp.

 1. Khi bị mất tư cách được trợ cấp theo như quy định.
 2. Khi bị xử lý tạm đình chỉ theo học hoặc buộc thôi học bởi trường học đang theo học.
 3. Khi có những kết luận rõ ràng là đối tượng điền thông tin giả mạo hồ sơ.

Thời hạn và phương pháp thông báo được trợ cấp

Hiệp hội sẽ trợ cấp dựa trên yêu cầu thanh toán trợ cấp hoạt động nghiên cứu theo yêu cầu thanh toán nhận được từ du học sinh và chuyển khoản vào tài khoản do du học sinh chỉ định.

Báo cáo

Du học sinh được nhận tiền trợ cấp sẽ phải nộp báo cáo kết quả hoạt động nghiên cứu tính đến cuối tháng 3 của năm tài chính cho người đứng đầu Hiệp hội.

Địa chỉ liên hệ

Pháp nhân tài đoàn công ích HIỆP HỘI GIAO LƯU QUỐC TẾ TỈNH KAGOSHIMA (KIA)
Địa chỉ: 〒892-0816 Tầng 1, Trung tâm giao lưu cư dân tỉnh Kagoshima
14-50 Thị trấn Yamashita, thành phố Kagoshima
TEL : 099-221-6620 FAX : 099-221-6643
E-mail : kia@kiaweb.or.jp

Chế độ hỗ trợ cho vay tiền dành cho du học sinh

Posted: 13, 2018

Chế độ này nhằm mục đích hỗ trợ xây dựng môi trường học tập ổn định cho du học sinh đang học tập trong tỉnh bằng cách cho vay tiền trong trường hợp du học sinh đột ngột phải chi trả các khoản tiền lớn như sinh hoạt phí, tiền nhà, tiền y tế, học phí, tiền về nước tạm thời v.v.

Các đối tượng được cho vay

Người được cho vay là người có tư cách cư trú "du học" tuân theo mục 2.2 Điều 2 Luật quản lý xuất nhập cảnh và công nhận tị nạn và đang theo học tại trường cấp 3 chuyên môn, cao đẳng, đại học, cao học trong tỉnh.

Các khoản kinh phí thuộc diện được xét duyệt cho vay

Kinh phí thuộc diện được xét duyệt cho vay bao gồm các nội dung như dưới đây.

 1. Sinh hoạt phí: bao gồm các kinh phí trong trường hợp tiền trợ cấp sinh hoạt gửi từ gia đình sang bị muộn v.v.
 2. Tiền thuê nhà: các khoản tiền như tiền đặt cọc, tiền lễ, tiền lắp đặt điện thoại khi thuê nhà.
 3. Chi phí y tế: tiền y tế phát sinh do bệnh tật, thương tật v.v.
 4. Học phí: bao gồm học phí, tiền nhập học, các khoản tiền mua giáo trình với số tiền lớn v.v.
 5. Chi phí về nước tạm thời: chi phí phát sinh khi bắt buộc phải về nước khẩn cấp.
 6. Các khoản kinh phí khác: các kinh phí cần thiết khi xảy ra các trường hợp khẩn cấp như thảm họa v.v.

Giới hạn mức cho vay

Kinh phí có thể cho vay có hạn mức và được quy định cụ thể như sau.

 1. Sinh hoạt phí: không quá 50,000 Yên
 2. Tiền nhà: không quá 100,000 Yên
 3. Chi phí y tế: không quá 100,000 Yên (trong phạm vi số tiền tương ứng với khoản tiền trợ cấp y tế từ Hiệp hội giáo dục quốc tế Nhật Bản)
 4. Học phí: không quá 100,000 Yên
 5. Chi phí tạm thời về nước: không quá 100,000 Yên
 6. Các khoản kinh phí khác: được người đứng đầu Hiệp hội xem xét và quyết định

Có thể cho vay nhiều lần nhưng mỗi lần không quá 100,000 Yên.

Lãi suất cho vay

Không có lãi suất

Quyết định cho vay

Hiệp hội sẽ tiến hành thẩm định và đánh giá dựa trên các điều kiện nêu trên và bao gồm cả xem xét tới khả năng hoàn trả.

Phương pháp đăng ký vay

Người được cho vay sẽ nhận hồ sơ đăng ký từ người phụ trách du học sinh của trường đại học đang theo học, và điền thông tin cần thiết rồi mang nộp trực tiếp tại Hiệp hội.

Các loại hồ sơ

 1. Bản đăng ký vay tiền hỗ trợ du học sinh (Theo Mẫu quy định)
 2. Bản chứng nhận vay tiền hỗ trợ của du học sinh (Theo Mẫu quy định)
 3. Bản sao thẻ sinh viên
 4. Bản sao giấy chứng nhận đăng ký người nước ngoài (cả hai mặt)
 5. Hồ sơ chứng minh nội dung đăng ký
 • Sinh hoạt phí: các hồ sơ chứng minh tương ứng với nội dung
 • Tiền thuê nhà: bản sao hợp đồng
 • Chi phí y tế: Bản sao Hóa đơn thanh toán phí y tế hoặc các hồ sơ nộp lên Hiệp hội đào tạo quốc tế Nhật Bản (Yêu cầu thanh toán và hóa đơn thanh toán chi phí khám bệnh)
 • Học phí: Hồ sơ chứng minh cho phù hợp với nội dung.
 • Chi phí về nước tạm thời: hồ sơ chứng minh cho phù hợp với nội dung.

Cần dán tem vào Giấy chứng nhận vay (trường hợp vay từ 10,000 Yên đến 100,000 Yên: dán tem loại 200 Yên)

Phương pháp hoàn trả

Người vay tiền trợ cấp sẽ phải hoàn trả theo quy định như dưới đây.

 1. Sinh hoạt phí: sau khi nhận được tiền vay được 2 tháng, phải hoàn trả số tiền đã vay trong vòng 5 tháng còn lại (có thể trả góp hàng tháng)
 2. Tiền thuê nhà: sau khi nhận được tiền vay được 2 tháng, phải hoàn trả số tiền đã vay trong vòng 10 tháng còn lại (có thể trả góp hàng tháng)
 3. Chi phí y tế: sau khi nhận được tiền vay được 2 tháng, phải hoàn trả số tiền đã vay trong vòng 10 tháng còn lại (có thể trả góp hàng tháng). Tuy nhiên, khi nhận tiền trợ cấp chi phí y tế của Hiệp hội giáo dục quốc tế Nhật Bản sẽ phải hoàn trả hoàn toàn trong 1 lần.
 4. Học phí: sau khi nhận được tiền vay được 2 tháng, phải hoàn trả số tiền đã vay trong vòng 10 tháng còn lại (có thể trả góp hàng tháng)
 5. Chi phí về nước tạm thời: sau khi nhận được tiền vay được 2 tháng, phải hoàn trả số tiền đã vay trong vòng 10 tháng còn lại (có thể trả góp hàng tháng)
 6. Các khoản vay khác: được người đứng đầu Hiệp hội xem xét và quyết định

Nhận xét, đánh giá từ người bảo lãnh và giảng viên phụ trách

Người muốn đăng ký vay tiền sẽ phải có 1 người đứng ra bảo lãnh. Người bảo lãnh là người đủ 20 tuổi trở lên và có năng lực là người bảo lãnh. Tuy nhiên, khi làm hồ sơ đăng ký vay, phải có nhận xét, đánh giá từ giảng viên hướng dẫn.

Nơi đăng ký và hỏi đáp

Pháp nhân tài đoàn công ích HIỆP HỘI GIAO LƯU QUỐC TẾ TỈNH KAGOSHIMA (KIA)
Địa chỉ: 〒892-0816 Tầng 1, Trung tâm giao lưu cư dân tỉnh Kagoshima
14-50 Thị trấn Yamashita, thành phố Kagoshima
TEL:099-221-6620 FAX:099-221-6643
E-mail : kia@kiaweb.or.jp

ページトップ

Sơ đồ Website

Địa chỉ: 〒892-0816 Tầng 1, Trung tâm giao lưu cư dân tỉnh Kagoshima
14-50 Thị trấn Yamashita, thành phố Kagoshima
TEL:099-221-6620 FAX:099-221-6643
Copyright Kagoshima International Association All right Reserved.