Hiệp hội giao lưu quốc tế tỉnh Kagoshima

Font Size | Large | Medium |

メニュー

Ngôn ngữ

Chế độ trợ cấp cho hoạt động giao lưu du học sinh

Các chế độ và chương trình hỗ trợ Posted:February 13, 2018

Đây là chế độ hỗ trợ cho các hoạt động giao lưu giữa du học sinh và cư dân trong tỉnh do các tổ chức, đoàn thể được thành lập bởi du học sinh hoặc các tổ chức hỗ trợ cho du học sinh với mục đích đẩy mạnh giao lưu giữa du học sinh nước ngoài và cư dân trong tỉnh.

Đối tượng được hỗ trợ

Các tổ chức, đoàn thể và nội dung hoạt động thuộc đối tượng được trợ cấp được quy định cụ thể như sau.

Các tổ chức, đoàn thể thuộc đối tượng được xin trợ cấp
a. Các đoàn thể, tổ chức do du học sinh thành lập dưới sự công nhận của các tổ chức như trường đại học v.v. Du học sinh được hiểu là người có tư cách cư trú là "du học" tuân theo mục 2.2. Điều 2 của Luật quản lý xuất nhập cảnh và công nhận tị nạn (số 319, Pháp lệnh do Phủ Nội các ban hành năm 1951) và đang theo học tại các trường như trường cấp 3 chuyên môn, cao đẳng, đại học, cao học trong tỉnh.
b. Tổ chức, đoàn thể có mục đích hỗ trợ du học sinh, có sự minh bạch về điều lệ tổ chức, Ban chấp hành, Kế toán.
c. Các quy định khác được Người đứng đầu Hiệp hội thẩm tra và xem xét.
Các chương trình hoạt động thuộc đối tượng được xin trợ cấp
a. Các chương trình sự kiện như giao lưu với cư dân trong tỉnh do tổ chức, đoàn thể thuộc nhóm a tổ chức, phát hành các tạp chí thông tin, thực tập, thăm quan các cơ sở trong tỉnh, các buổi báo cáo hoạt động nghiên cứu v.v.
b. Các chương trình hoạt động giao lưu giữa du học sinh thuộc nhóm b và cư dân trong tỉnh do các tổ chức, đoàn thể nhóm b tổ chức.
c. Các chương trình do cả hai nhóm a và b và đảm bảo các cơ hội tham gia rộng rãi giữa du học sinh, cư dân trong tỉnh v.v.
d. Các quy định khác được Người đứng đầu Hiệp hội thẩm tra và xem xét.

Số tiền trợ cấp

Số tiền trợ cấp nằm trong phạm vi kinh phí cần thiết cho hoạt động hỗ trợ do Hiệp hội tổ chức. Người đứng đầu Hiệp hội quyết định dựa trên hạn mức dự toán ngân sách cho phép.

Các thủ tục xin trợ cấp

Trường hợp muốn xin trợ cấp kinh phí, vui lòng hoàn thiện các hồ sơ theo mẫu đăng ký xin trợ cấp dưới đây và nộp cho người đứng đầu Hiệp hội. Trường hợp không có Hội du học sinh, vui lòng nộp hồ sơ thông qua các tổ chức như trường đại học v.v.

  1. Bản giới thiệu về tổ chức
  2. Bản kế hoạch hoạt động
  3. Bản dự toán thu chi
  4. Các hồ sơ cần thiết khác do người đứng đầu Hiệp hội yêu cầu.

Ngoài ra, yêu cầu phải nộp hồ sơ đăng ký xin trợ cấp trước khi chương trình bắt đầu tối thiểu là 3 tuần.

Địa chỉ liên hệ

Pháp nhân tài đoàn công ích HIỆP HỘI GIAO LƯU QUỐC TẾ TỈNH KAGOSHIMA (KIA)
Địa chỉ: 〒892-0816 Tầng 1, Trung tâm giao lưu cư dân tỉnh Kagoshima
14-50 Thị trấn Yamashita, thành phố Kagoshima
TEL : 099-221-6620  FAX : 099-221-6643
E-mail : kia@kiaweb.or.jp

ページトップ

Sơ đồ Website

Địa chỉ: 〒892-0816 Tầng 1, Trung tâm giao lưu cư dân tỉnh Kagoshima
14-50 Thị trấn Yamashita, thành phố Kagoshima
TEL:099-221-6620 FAX:099-221-6643
Copyright Kagoshima International Association All right Reserved.